Samowola budowlana AD 2021

samowola budowlana

Legalizacja samowoli budowlanej

Przepisy prawa budowlanego wprowadzające nowe możliwości legalizacji samowoli budowlanej zostały ogłoszone 19 września 2020 roku.

Procedura legalizacji:
 1. W przypadku wykrycia przez nadzór budowlany samowoli zostaje wydane postanowienie o wstrzymaniu budowy.
 2. Inwestor ma możliwość złożenia wniosku o legalizację samowoli budowlanej oczywiście z koniecznością wniesienia opłaty legalizacyjnej.
 3. W momencie złożenia wniosku (30 dni od otrzymania postanowienia) przez Inwestora, uruchomiona zostaje procedura legalizacji.
 4. Dokumenty potrzebne do przedłożenia nadzorowi:
   1. wszystkie które są składane do wniosku o pozwolenie na budowę;
   2. projekt techniczny z zakresie wykonanych robót;
   3. zaświadczenie zgodności budowy z obowiązującym MPZP lub WZ od wójta, burmistrza czy prezydenta miasta;
   4. w przypadku obiektu budowlanego bez zgłoszenia – projekt zagospodarowania działki lub terenu.

Jeśli Inwestor nie złoży stosownych dokumentacji, zostaje wydana decyzja o rozbiórce.

samowola budowlana

Legalizacja samowoli budowlanej już możliwa w uproszczonej procedurze.

Warunek, który spełniać musi obiekt:
 • użytkowany przez co najmniej 20 lat tj. w przypadku, gdy zakończenie budowy nastąpiło przed 1 stycznia 1995 r.
Procedura legalizacyjna:
 1. Złożenie przez Stronę wniosku legalizacyjnego w trybie procedury uproszczonej;
 2. Dokumenty załączane do wniosku:
  1. oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
  2. geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego;
  3. ekspertyzy technicznej, sporządzonej przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazującej, czy stan techniczny obiektu budowlanego nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi oraz czy pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Uproszczona procedura legalizacyjna nie przewiduje konieczności uiszczenia opłaty legalizacyjnej.

 

D poczytania:

Prawo budowlane – nowe 2020